Droga wojewódzka nr 801

Projekt rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 801 relacji Warszawa – Karczew – Wilga – Maciejowice – granica województwa mazowieckiego, na odcinku od km 44+853 do km 84+085 na terenie gmin Wilga, Maciejowice, powiatu garwolińskiego, województwa mazowieckiego – umowa w trybie zamówienia publicznego – postępowanie nr 063/08.
———————————————————————————————————————————————
Urzędnicy bezpośrednio odpowiedzialni za realizację umowy (autorzy załączonej korespondencji):
Mariusz Kozera – Z-ca Dyr. MZDW w Warszawie,
Anna Marczak–Kamińska Kierownik Wydziału Dokumentacji i Przygotowania Inwestycji,
Agnieszka Dubińska – Specjalista MZDW w Warszawie, osoba wskazana w umowie.
———————————————————————————————————————————————
Obecnie przed sądem administracyjnym w Warszawie toczy się postępowanie z powództwa Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich. Komplet dokumentacji projektowej przekazanej na podstawie protokołów przekazania i odbioru zamieszczonych poniżej, jest w posiadaniu MZDW w Warszawie, który do dnia dzisiejszego nie wypłacił należnego wygrodzenia wynikającego z zawartej umowy dot. realizacji ww. zamówienia publicznego.

V rozprawa w Sądzie Okręgowym w Warszawie.

2015 Brak komentarzy

W dniu 20.10.2015r.  odbyła się piąta z kolei rozprawa przed Sądem Okręgowym. Zeznawali wezwani świadkowie: Arkadiusz Piątkiewicz i Piotr Myko. 

IV rozprawa w Sądzie Okręgowym w Warszawie.

2015 Brak komentarzy

W dniu 23.06.2015r.  odbyła się czwarta z kolei  rozprawa przed Sądem Okręgowym. Zeznawali wezwani świadkowie: Jerzy Słowik i Beata Kłopocka. 

III rozprawa w Sądzie Okręgowym w Warszawie.

2015 Brak komentarzy

W dniu 17.03.2015r.  odbyła się trzecia z kolei  rozprawa przed Sądem Okręgowym. Zeznawali wezwani świadkowie: Pan Dyrektor Krzysztof Kondraciuk oraz v-ce Dyrektor Pan Mariusz Kozera.  

II rozprawa w Sądzie Okręgowym w Warszawie.

2014 Brak komentarzy

W dniu 02.12.2014r. odbyła się druga rozprawa przed Sądem. Pomimo wniosków pełnomocnika MZDW w Warszawie – Pani Elżbiety Czeleń o oddalenie wniosków dowodowych świadków powołanych przez pełnomocnika naszego biura, na rozprawę stawili się na wezwanie Sądu – Pani Katarzyna Stachowska i Pan Krzysztof Kondraciuk – były Dyrektor MZDW w Warszawie. Również i tym razem czas nie pozwolił na zeznania wszystkich świadków jacy stawili się w tym dniu w Sądzie, co skutkuje koniecznością ponownego stawiennictwa świadka Pana K. Kondraciuka w dniu 17.03.2015r.

I rozprawa w Sądzie Okręgowym w Warszawie.

2014 Brak komentarzy

W dniu 27.11.2014r. odbyła się pierwsza rozprawa przed Sądem Okręgowym w Warszawie. Sąd powołał na świadków pracowników MZDW w Warszawie: z-cę Dyrektora Mariusza Kozerę oraz Panie Annę Marczak-Kamińską i Agnieszkę Dubińską. Czas wyznaczony na rozprawę pozwolił jednak na zeznania tylko obu Pań, natomiast stawiennictwo Pana Mariusza Kozery przełożył na dzień 17.03.2015r.

Roboty budowlane w toku …

2014 Brak komentarzy

A tak wyglądają trwające prace budowlane realizowane w oparciu o zamówienie udzielone przez MZDW w Warszawie (z wykorzystaniem naszej dokumentacji projektowej) z dnia 27.11.2013r. firmie SKANSKA S.A. z siedzibą w Warszawie.

Wykonane prace budowlane przez firmę AS Sp. z o.o.

2014 Brak komentarzy

Tak wygląda odcinek drogi wojewódzkiej nr 801 przebudowany na zlecenie MZDW w Warszawie (zamówienie udzielone w trybie przetargu z dnia 31.08.2013r. z wykorzystaniem naszej dokumentacji projektowej) przez firmę AS Sp. z o.o. z Radomia.

Kolejna odpowiedź na pismo powoda – pismo przygotowawcze strony pozwanej.

2014 Brak komentarzy

W dniu 11.05.2014r. Radca Prawny Katarzyna Szmaglińska reprezentująca SLY PROJEKT ustosunkowała się do stanowiska pełnomocnika MZDW w Warszawie Pani Elżbiety Czeleń z Kancelarii Prawnej Legatus w Warszawie. Podtrzymano wszelkie dotychczasowe wnioski i twierdzenia oraz podważono stanowisko strony reprezentowane w piśmie strony powodowej.

Pismo przygotowawcze powoda – odpowiedź na stanowisko pozwanego.

2014 Brak komentarzy

W dniu 25.04.2014r. kancelaria reprezentująca MZDW w Warszawie wystąpiła z pismem przygotowawczym powoda w którym starała się uzasadnić i oddalić świadków powołanych przez Radcę Prawnego Panią Katarzynę Szmaglińską. Podważając wiarygodność powołanych przez nas świadków i negując wymagalność wierzytelności wynikających z wykonanej i przekazanej przez nas dokumentacji w dalszym ciągu zaprzeczała ewidentnym faktom zawartym w naszej odpowiedzi i załączonych pismach.  Zaprzeczenia dotyczyły zarówno treści zawartych w pismach autorstwa MZDW jak i podpisanym przez pracowników MZDW protokołów przekazania i odbioru poszczególnych elementów zamówienia publicznego.

Dla tych Czytelników, którzy śledzili korespondencję tego tematu bardzo łatwo będzie ocenić „rzeczowość i prawdziwość” podnoszonych w piśmie twierdzeń i argumentów pełnomocnika MZDW w Warszawie.

Pismo przygotowawcze strony pozwanej – odpowiedź na pozew.

2014 Brak komentarzy

W dniu 01.03.2014r Radca Prawny Katarzyna Szmaglińska w imieniu SLY PROJEKT złożyła do Sądu Okręgowego w Warszawie odpowiedź na pozew.