Archiwum dla Grudzień, 2010

Odpowiedź SP w Garwolinie – pozwolenie wodno-prawne dla przebudowywanych mostów nie jest wymagane.

2010 Brak komentarzy

W dniu 27.12.2010r. otrzymaliśmy pisemną interpretację zapisów ustawy prawo wodne wydaną przez organ właściwy miejscowo do wydania decyzji administracyjnej pozwolenia wodno-prawnego. Z treści pisma jednoznacznie wynika, iż dla szczegółowo przedstawionego zakresu projektowanych prac wiązanych z przebudową obiektów mostowych – decyzja taka nie jest wymagana.

Przekazanie drugiej części projektów podziału działek.

2010 Brak komentarzy

W dniu 27.12.2010r. przekazaliśmy kolejnych – ponad 220 projektów podziałów działek związanych z rozbudową drogi woj. nr 801.

MZDW – odbiór dokumentacji nie jest możliwy.

2010 Brak komentarzy

Jak dowiedzieliśmy się z pisma MZDW otrzymanego w dniu 23.12.2010r. Zamawiający nie akceptuje naszych wielostronicowych wyjaśnień (nie bo nie – argumentów żadnych nie podaje) ale stwierdza stanowczo, że odbiór dokumentacji nie jest możliwy, a co za tym idzie nie jest możliwe dokonanie płatności za wykonaną, uzgodnioną i przekazaną część zamówienia publicznego.


Oczywiście takie stanowisko jest kompletnie sprzeczne z prawem jak i zawartą umową – ale kto MZDW zabroni??? Jak się nie podoba, można iść do sądu – sam Marszałek w tej sprawie zabrał przecież głos….

 

Przekazanie dokumentacji związanej z budową dróg gminnych we wsi Uchacze.

2010 Brak komentarzy

Jako, że podczas Rady Technicznej w dniu 01.04.2010r. Zamawiający zlecił wykonanie dodatkowych prac projektowych polegających na budowie dróg gminnych (nazywanych przez MZDW w notatkach i pismach drogami serwisowymi lub zbiorczymi) co wyraźnie opisaliśmy w naszej skardze skierowanej do Marszałka Województwa a stanowiły one warunek odbioru częściowego wykonanej przez nasze biuro dokumentacji rozbudowy drogi woj. nr 801 przekazaliśmy do MZDW w dniu 20.12.2010r. dodatkowe materiały projektowe wraz z wyceną kosztową tych prac.


Jednocześnie zaznaczyliśmy, iż do momentu dokonania zapłaty dokumentacja stanowi naszą własność i nie może być wykorzystywana przez MZDW w Warszawie.

 

Przekazanie projektu remontu skrzyżowania DK76 wraz z wyceną za prace dodatkowe.

2010 Brak komentarzy

W dniu 20.12.2010r. przekazaliśmy do MZDW kompletny projekt remontu skrzyżowania dróg DK76 oraz DW801, wykonany jako prace dodatkowe zlecone przez Zamawiającego w wyniku spotkania jakie miało miejsce pomiędzy MZDW a GDDKiA w dniu 14.04.2010r. (czyli 20 miesięcy po podpisaniu umowy z naszym biurem). Z uwagi na pomniejszony zakres prac w stosunku do wyceny przedłożonej na prośbę MZDW w dniu 25.01.2010r. przedłożyliśmy również stosownie pomniejszoną kalkulację cenową.


Jednocześnie zaznaczyliśmy, iż do momentu dokonania zapłaty dokumentacja stanowi naszą własność i nie może być wykorzystywana przez MZDW w Warszawie.

 

Po 12 miesiącach oczekiwania – wreszcie prawidłowa opinia ZUDP Piaseczno.

2010 Brak komentarzy

Po 12 miesiącach oczekiwania, upominania się i wysyłania skarg na działanie ZUDP w Piasecznie otrzymaliśmy prawidłową (zgodną ze złożonym w dniu 23.12.2009r. wnioskiem) opinię zespołu ZUDP w Piasecznie.

MZDW – akceptacja zmian projektantów wymaga starannej analizy…

2010 Brak komentarzy

Na nasz wniosek z 03.12.2010r. dot. wyłącznie formalności, a polegającej na akceptacji innych osób na stanowiskach projektantów i sprawdzających niż wykazanych w tabelce na etapie przetargu, MZDW opowiedziało się nader profesjonalnie. Sprawdzenie 6 kartek potwierdzających nadanie uprawnień jak i 6 kolejnych potwierdzających przynależność do izby inżynierów poszczególnych osób wymaga nader starannej analizy –  a mając na uwadze „zaburzony rytm pracy” w MZDW (???) na udzielenie odpowiedzi zarząd potrzebuje min. dwa tygodnie !!!


Mając na uwadze narzucane nam przez MZDW,  3 – dniowe terminy na udzielenie odpowiedzi na pismo, zastanawiam się jak można nazwać taki stosunek urzędu publicznego do wykonawcy zamówienia publicznego….

 

Odpowiedź MZDW – podpisaliście umowę, to dokonaliście ostatecznej akceptacji jej zapisów.

2010 Brak komentarzy

Hipokryzja w wydaniu Dyrekcji MZDW sięgnęła zenitu. Oczywiście wykonawca powinien „zrozumieć” ciężką sytuację Zamawiającego, ale nie spodziewać się żadnych wcześniejszych rozliczeń dokumentacji bez względu na „kanał w jaki wpuścił” go nieodpowiedzialny i łamiący podstawowe zapisy ustawy o zamówieniach publicznych Zamawiający w „osobie” MZDW w Warszawie. Konkludując wypowiedź Pana Zbigniewa Ostrowskiego – „podpisałeś wykonawco umowę to bujaj się teraz z dokumentacją” – oczywiście bez względu na fakt, iż „narzucona i jednostronna” umowa zawarta w trybie ustawy o zamówieniach publicznych jest nie zgodna z kodeksem cywilnym innym przepisami prawnymi.

Uwagi do projektów budowlanych branży mostowej.

2010 Brak komentarzy

Po 1,5 miesięcznym okresie oczekiwania otrzymaliśmy uwagi do projektów obiektów mostowych. Należy tu wyraźnie zaznaczyć, że pismem z dnia 25.11.2009r zwróciliśmy się do MZDW w Warszawie o wydanie uzgodnienia rozwiązań konstrukcyjnych obiektów mostowych i do dnia dzisiejszego nie otrzymaliśmy ŻADNEJ odpowiedzi (ponad 12 miesięcy). Jednak po przekazaniu gotowych już projektów, MZDW zabrało się do „weryfikacji” wykonanych i uzgodnionych w UM DNiI obiektów mostowych.

Kolejne uzgodnienie GDDKiA ws. skrzyżowania DK76.

2010 Brak komentarzy

W dniu 13.12.2010r. otrzymaliśmy kolejne uzgodnienie projektu remontu skrzyżowania DK76 – teraz z zapisem, iż wydawane jest w oparciu o rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach …. Generalnie  znów pozytywnie i bez uwag.