Archiwum dla Lipiec, 2009

Umowa i SIWZ

2009 Brak komentarzy

Umowę na realizację tego zamówienia zawarłem w dniu 30.07.2009 roku. Zawarcie umowy poprzedzone było spełnieniem dodatkowych warunków w tym złożeniem stosownego zabezpieczenia w postaci gwarancji należytego wykonania przedmiotu zamówienia w postaci gwarancji ubezpieczeniowych (zgodnie z warunkami SIWZ).

 

Pozytywne opinie dot. docelowej organizacji ruchu.

2009 Brak komentarzy

Pismem z dnia 21.07.2009r. MZDW w Warszawie zaopiniował projekt docelowej organizacji ruchu. Powiatowy Zarząd Dróg w Garwolinie zrobił to prawie miesiąc później tj. w dniu 12.08.2009r.

 

 

 

 

 

 

Kolejne roszczenia ze strony urzędów gmin i mieszkańców.

2009 Brak komentarzy

Pomimo, iż zalewała nas lawina pism i zawartych w nich pretensji, gróźb, impertynencji itd. (stąd też zrezygnowałem z zamieszczania skanów tych wystąpień na tym blogu), staraliśmy się odpowiadać na wszystkie pisma i telefony w zbiorczych pismach kierowanych do urzędów gmin. W naszych wystąpieniach staraliśmy się w logiczny sposób, powołując się na obowiązujące nas podstawy prawne, wytyczne i normatywy, wyjaśniać stronom rozwiązania projektowe, często uginając się pod presją i dokonując kolejnych zmian w uzgodnionych już przez DNiI UM projektach i rozwiązaniach. Wiedzieliśmy, iż dokumentacja projektowa znajduje się już w kolejnych organach czekając na uzgodnienie – chociażby uzgodnienie organizacji ruchu, co w konsekwencji będzie z naszej strony wymagało wprowadzenia kolejnych zmian, kolejnych uzgodnień, czasu i dodatkowych, nieprzewidzianych w wycenie do zawartej przez nas umowy, kosztów finansowych do poniesienia przez nasze biuro.

Niemniej jednak zarówno mieszkańcy jak i wójtowie oraz przedstawiciele gmin pozostawali głusi na wszelkie argumenty. Rozpoczęła się walka o budowę nowych zjazdów prywatnych w ramach rozbudowy drogi wojewódzkiej za „publiczne pieniądze”, nowych dróg gminnych (nazywanych przez władze gmin wewnętrznymi) poprzez pisanie skarg do Marszałka i wszelkie możliwe próby zdyskredytowania naszego biura projektów, gdyż nie chciało w nieskończoność uwzględniać bezprawnych żądań i warunków mieszkańców. Czas uciekał, nam blokowano uzgodnienia pod presją „wszem i wobec” awanturujących się wójtów i mieszkańców, a termin zakończenia prac projektowych zgodnie z zawartą umową zbliżał się nieubłaganie. Wójtowie pisali dalej….

 

Stanowisko biura w odniesieniu do notatki ze spotkania w UMiG Piaseczno.

2009 Brak komentarzy

Pismem z 17.07.2009r zajęliśmy stanowisko ustosunkowując się do życzeń i oczekiwań władz gminy Piaseczno w notatce ze spotkania jakie odbyło się w  dniu 03.07.2009r.

Porównanie wariantów obwodnicy.

2009 Brak komentarzy

Na wniosek Pani Kierownik Anny Marczak-Kamińskiej przesłaliśmy do MZDW porównanie przedstawionych przez nas we wniosku o wydanie decyzji środowiskowej – wariantów przebiegu korytarza obwodnicy Okuniewa.

Pisma mieszkańców Okuniewa pół roku po ich otrzymaniu??

2009 Brak komentarzy

Przeszło 3 miesiące po podpisaniu z naszym biurem umowy w trybie zamówień publicznych na opracowanie dokumentacji projektowej budowy obwodnicy Okuniewa, MZDW przesłało nam pisma jakie otrzymało pół roku przed ogłoszeniem przetargu!!! Z pismo dowiadujemy się, że mieszkańcy są przeciwni budowie obwodnicy i wysuwają postulaty, o których MZDW nie raczyło wspomnieć ani na etapie procedury przetargowej (w SIWZ) ani też przed podpisaniem z naszym biurem umowy. Wskazać tu należy, iż Zamawiający (MZDW w Warszawie) doskonale zdawał sobie sprawę, iż świadomie zataił przed oferentami jak i wyłonionym wykonawcą zamówienia publicznego istotne informacje, które miały wpływ na jego realizację. Dodatkowo zaznaczyć należy, iż pisma te przesłane zostały nam prawie 2 miesiące po złożeniu przez nas wniosku o wydanie decyzji środowiskowej, do której załączone zostały warianty przebiegu obwodnicy !!!

Wnioski o uzgodnienie docelowej organizacji ruchu – cz.II.

2009 Brak komentarzy

W dniu 16.07.2009r. wystąpiliśmy z wnioskami o zaopiniowanie docelowej organizacji ruchu w zakresie skrzyżowań z drogami gminnymi do urzędów gmin Wilga i Maciejowice.

 

 

 

 

 

 

MZDW – notatka z I Rady Technicznej.

2009 Brak komentarzy

Rada Techniczna odbyła się w wyznaczonym przez MZDW terminie, a z jej ustaleń MZDW przesłało nam sporządzony przez siebie protokół nie podpisany przez żadnego urzędnika. Załączona lista obecności potwierdza jedynie obecność wpisanych osób podczas spotkania.

Opinia Inspektora Sanitarnego.

2009 Brak komentarzy

Opinię Powiatowego Inspektora Sanitarnego otrzymaliśmy w dniu 15.07.2009r.

Warunki techniczne – sieci elektroenergetyczne (cz.II).

2009 Brak komentarzy

Pomimo faktu, iż wersję elektroniczną rozbudowy drogi, stanowiącą bliżej niewyjaśniony wymóg pracownika PGE Dystrybucja Rejon Energetyczny Garwolin warunkujący wydanie warunków technicznych, dostarczyliśmy wraz z pismem z dnia 24.04.2009r. warunków nie otrzymaliśmy. Jak już pisałem poniżej (cz. I) dopiero w dniu 07.07.2009r. właściciel sieci PGE zwrócił się do naszego biura pismem o przekazanie wersji elektronicznej projektu (którą już dysponował od ponad 45 dni, w bezczelny sposób szukając sobie „dupochronów” na niewytłumaczalnie długą zwłokę w wydaniu warunków.

Następnie PGE, wydał warunki techniczne zaznaczając w nich, iż cała zwłoka w ich wydaniu leży po stronie naszego biura myląc przy tym daty otrzymania wymuszonych, dodatkowych plików z wersją elektroniczną projektu rozbudowy drogi. Reasumując warunki techniczne przebudowy otrzymaliśmy dokładnie po 120 dniach od złożenia wniosku.