Archiwum dla Marzec, 2014

Wniosek do Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.

2014 Brak komentarzy

W dniu 19.03.2014 wystąpiłem do organu który wydał decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej tj. do Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z wnioskiem o wszczęcie z urzędu nadzwyczajnego trybu wzruszenia decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (dalej ZRID) z dnia 03 czerwca 2013r. znak WIŚ-II.7820.1.671.2011.JT(MK3) z przyczyn wskazanych w załączonym piśmie.

Jako projektant poinformowałem organ administracji państwowej, iż w mojej ocenie, jako głównego projektanta przy inwestycji polegającej na rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 728 relacji Grójec- Nowe Miasto nad Pilicą- gr. Województwa, na odcinku od km ok 0+500 ( skrzyżowanie z drogą krajową nr 7) do km 13+ 263,85 ( granica pomiędzy gminami Belsk Duży i Mogielnica)- kategoria obiektów budowlanych XXV, XXVI, zachodzą podstawy do wszczęcia takowego postępowania.

 

Przekazanie protokołów z stabilizacji granic pasa drogowego.

2014 Brak komentarzy

W dniu 19.03.2014r przekazaliśmy do MZDW wszystkie protokoły (przyjęte do państwowego zasobu geodezyjnego)  z wyznaczenia i utrwalenia nowych granic.

Wezwanie do zapłaty.

2014 Brak komentarzy

Z uwagi na fakt, iż zarówno Kierownik Budowy z ramienia Wykonawcy – firmy Starbag Sp. z o. o. jak i tym bardziej  MZDW w Warszawie zlekceważyli mój wpis w dzienniku i roboty prowadzone były dalej, wystąpiłem z wezwaniem do zapłaty do Pana Mariusza Kozery jak i MZDW w Warszawie, które jako Inwestor udostępniło zakupione dzieło i pozwoliło na wprowadzenie zmian w dokumentacji projektowej bez zgody autora osobie, która nie była autorem projektu.

MZDW w Warszawie odebrało wezwanie do zapłaty w dniu 26.03.2014r.  i do dnia dzisiejszego nie zajęło żadnego stanowiska w sprawie – wezwanie pozostało bez jakiejkolwiek odpowiedzi.

Pan Mariusz Kozera odebrał wezwanie do zapłaty w dniu 27.03.2014r. i do dnia dzisiejszego nie zajął żadnego stanowiska w sprawie – wezwanie pozostało bez jakiejkolwiek odpowiedzi.

Zmiany dokonane w projekcie przez Z-cę Dyr. MZDW w Warszawie Pana Mariusza Kozerę.

2014 Brak komentarzy

W załączeniu skany planów sytuacyjnych z zmianami istotnymi (w świetle ustawy Prawo Budowlane) noszące bezsprzecznie znamiona naruszenia ustawy o Prawach Autorskich przez Pana Mariusza Kozerę (z-cę Dyrektora Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie), potwierdzające naruszenie integralności dzieła którego jestem autorem. (pliki są dość duże, czas otwarcia zależy od szybkości łącza internetowego)

 

I Rada Budowy – żądanie wstrzymania prac budowlanych.

2014 Brak komentarzy

Zszokowany postępowaniem nie tyle Inwestora co z-cy Dyrektora Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie – Pana Mariusza Kozery, dokonałem wpisu do dziennika budowy w którym w trybie art. 21 pkt. 2 lit. b) Prawa Budowlanego zażądałem wstrzymania robót budowlanych z uwagi na niezgodność wykonywanych prac z opracowanym przeze mnie projektem budowlanym. Podniosłem też, iż w projekcie naniesione zostały istotne zmian bez mojej zgody.

I Rada Budowy – zdjęcia Projektu Zagospodarowania Terenu.

2014 Brak komentarzy

W załączeniu zdjęcia „naszego” projektu wykonane podczas Rady Budowy w Belsku Dużym w dniu 06.03.2014r. To był egzemplarz jaki pracownik MZDW w Warszawie przekazywał wykonawcy robót (Strabag Sp. z o.o.) w osobie Kierownika Budowy. Należy zwrócić uwagę, iż ta dokumentacja diametralnie różniła się od dokumentacji którą Zamawiający – tj. MZDW w Warszawie załączył do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia jako część materiałów przetargowych udostępnionych na etapie przeprowadzania procedury przetargowej i wyboru przyszłego wykonawcy robót budowlanych. Z tego wniosek, że oferenci przygotowali i złożyli oferty na inne rozwiązania projektowe niż obecnie wybrany wykonawca miał zrealizować !!??

Uprawnienia Dyrektora MZDW w Warszawie wpięte do naszego Projektu Zagospodarowania Terenu !

2014 Brak komentarzy

W Projekt Zagospodarowania Terenu zostały wpięte uprawnienia z-cy Dyrektora MZDW w Warszawie Pana Mariusza Kozery (uzyskanie notabene w grudniu 2011r, więc 2,5 roku po opracowaniu przez nas dokumentacji projektowej), powycinane warunki techniczne, decyzje administracyjne, a wszystkie plany sytuacyjne posiadały istotne zmiany (w tym w zakresie zagospodarowania terenu). Wszelkie naniesione zmiany parafowane były zarówno podpisami z datą jak i pieczątkami z nr. uprawnień Pana Dyr. Mariusza Kozery !!!

I Rada Budowy – dziennik budowy.

2014 Brak komentarzy

W dniu 06.03.2014r odbyła się I Rada Techniczna w m. Belsk Duży. Na radzie obecny był przedstawiciel MZDW w Warszawie, pracownik Rejonu Drogowego, Kierownik Budowy, kierownicy robót oraz Inżynier Kontraktu wraz z zespołem inspektorów nadzoru. Pojawił się także Dziennik Budowy (do którego wpisani zostali główne osoby pełniące funkcje techniczne. Podczas przekazywania egzemplarza Tomu Projektu Zagospodarowania Terenu, projektu arch.-budowlanego przez pracownika MZDW – Kierownikowi Budowy, moją uwagę zwrócił fakt, iż projekt budowlany był najwyraźniej zdekompletowany – „rozszyty” i nie spełniał wymagań ustawy Prawo Budowlane (nie przypominał projektu przekazanego przez nas do MZDW w Warszawie. Kiedy poprosiłem o wgląd do tego projektu (notabene mojego autorstwa) i zacząłem go oglądać – zdziwieniu mojemu nie było końca…….

Raport za m-c II.2014r.

2014 Brak komentarzy

Raport z zaawansowania prac projektowych za miesiąc luty 2014r.

Odpowiedź w sprawie zjazdu na dz. nr 34/2 w Piasecznie.

2014 Brak komentarzy

W dniu 03.03.2014r pismem nr 14/SLY/005 udzieliliśmy Zamawiającemu szczegółowej odpowiedzi.