Archiwum dla Luty, 2012

Raport za m-c II.2012r

2012 Brak komentarzy

Raport z zaawansowania prac projektowych za miesiąc luty 2012r.

Adw. P. Medyński – Wykonawca spełnił świadczenie w zakresie od siebie zależnym…

2012 Brak komentarzy

W piśmie z dnia 24.02.2012r. adwokat Piotr Medyński odpowiedział na kolejne formowane żądania i warunki przez Zamawiajacego wykazujac, iż jako wykonawca zamówienia publicznego wykonaliśmy wszelkie czynności i przekazaliśmy kompletny wniosek o wydanie decyzji ZRiD do MZDW celem złożenia podpisów Dyrektora M.Kozery i dołaczenia stownych pełnomocnictw do uzyskania, których zobligowany było MZDW.


I niby nie byłoby w tym nic dziwnego gdyby nie fakt, iż jako wykonawca zrobiliśmy to w sierpniu 2011r !!! Czyli bagatela 7 miesięcy wcześniej….

Do pisma załączona została opinia adiunkta Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie Pana dr. Jacka Jaworskiego w sprawie interpretacji tzw. specustawy drogowej w zakresie aspektu rozbiórki obiektu budowlanego (obiekt restauracyjny „Samaryba” w Piasecznie zlokalizowany w pasie drogi woj. nr 721).

Wezwanie do współdziałania i wydania opinii zgodnie z SIWZ i umową.

2012 Brak komentarzy

W dniu 24.02.2012r. wezwaliśmy MZDW do zaprzestania podejmowanych dotychczas praktyk uniemożliwiających nam „normalną i zgodną z umową” realizację prac projektowych – a tym samym przedmiotu zamówienia publicznego. Wyjaśniliśmy powołując się na zapisy SIWZ jak i pism kierowanych przez MZDW pod naszym adresem, że nie ma podstaw do odmowy wydania opinii do projektu organizacji ruchu, która to była nam niezbędna do zatwierdzenia tegoż projektu przez organ zarządzający ruchem na drogach wojewódzkich – czyli DNiI UM, a tym samym do kontynuowania prac wynikających z realizacji umowy. Zaznaczyliśmy, iż dalszy, uporczywy brak współdziałania strony jaką jest MZDW, będzie podstawą do odstąpienia przez nas od zawartej umowy, zgodnie z art. 640 i 639 KC.

Wniosek o uzgodnienie świateł przepustów.

2012 Brak komentarzy

Z wnioskiem o uzgodnienie świateł przepustów wystąpiliśmy do organu zarządzającego czyi WZMiUW w Warszawie i z ostrożności do MZDW w Warszawie.

„Absurdów” MZDW – cd.

2012 Brak komentarzy

Najwyraźniej prace szły nam w dobrym tempie, o czym przekonało się MZDW i postanowiło „rzucić nam coś pod nogi”. „Ni stad ni zowąd” zarzucono nam, iż MZDW nie otrzymało do cyt: „ostatecznego zatwierdzenia geometrii ww. inwestycji” – co wyklucza wydanie przez MZDW opinii do stałej organizacji ruchu !!!


No to „zbaranieliśmy”….  Ani SIWZ, ani umowa nie przewiduje takiej chronologii, a tym bardziej takiego uzgodnienia ??? Zgodnie z zapisami SIWZ wykonawca jest zobowiązany do uzyskania w fazie projektu budowlanego opinii DNiI UM (w tym w zakresie geometrii drogi ) co uzyskaliśmy pismami otrzymanymi w dniach 22.12.2011 oraz 11.01.2012r. oraz uzgodnienie konstrukcji nawierzchni i szczegółów konstrukcyjnych wydane przez MZDW w dniu 09.01.2012r. (zgodnie z SIWZ cz.III pkt. 3.1.4.). Natomiast z wnioskiem o zatwierdzenie projektu budowlanego wykonawca może wystąpić dopiero po uzyskaniu kompletu uzgodnień branżowych (w tym opinii ZUDP) oraz uzgodnieniu projektów obiektów mostowych o uzyskanie których wystąpiliśmy do MZDW z wnioskiem z dnia 26.01.2012r – a który wciąż pozostawał bez odpowiedzi!!. MZDW najwyraźniej nie znało zapisów opracowanego przez siebie SIWZ, zgodnie z którym wykonawca do wniosku o zaopiniowanie projektu docelowej organizacji ruchu – zgodnie z pkt. 3.1.4. cz. III SIWZ – przedstawia m.in. kompletną geometrię drogi, co niniejszym uczyniliśmy składając wniosek do MZDW w dniu 10.02.2012r. Reasumując MZDW posiadało wszystkie elementy projektu, a żadnych przesłanek zawartych w umowie czy też SIWZ aby odmówić wydania opinii do projektu docelowej organizacji ruchu.

 

Odpowiedź ws. projektowanych zjazdów indywidualnych.

2012 Brak komentarzy

MZDW udzieliło nam odpowiedzi na pytanie ws. nowych zjazdów indywidualnych. Niemniej jednak w swoim piśmie ponownie dało „wyraz” jak i potwierdzenie wciąż trwającej w MZDW „amnezji” czy też iście „wybiórczej” pamięci w postrzeganiu faktów. Zarzucając nam, iż  nie przeprowadziliśmy inwentaryzacji zjazdów w IV kwartale 2009r najwyraźniej zapomniało, że właśnie z początkiem tego kwartału wstrzymało nam prace projektowe zmieniając tym samym preferowany przebieg obwodnicy !! Cóż, ale zarzut na papierze zawsze pozostaje zarzutem, a że absurdalny to już rzecz wtórna….

Protokół z inwentaryzacji zjazdów.

2012 Brak komentarzy

W odpowiedzi na nasz wniosek z 30.11.2009r. MZDW udało się wytypować swoich pracowników, którzy zgodnie z SIWZ mieli uczestniczyć w inwentaryzacji na 14.02.2012r (2,5 miesiąca później). Protokół z inwentaryzacji przekazaliśmy w dniu 20.02.2012r.

Problemy z opinią ZUDP Mińsk Maz. – zarządzenia wewnętrzne.

2012 Brak komentarzy

Pismem z 16.02.2012r. poinformowaliśmy MZDW w Warszawie o niecodziennych (w naszej 15 letniej praktyce po raz pierwszy spotkaliśmy się z taka procedurą) praktykach ZUDP w Mińsku Mazowieckim, a opartych na wewnętrznych zarządzeniach tego organu. Okazało się, że przedłożenie przez nas, do uzyskania opinii ZUDP, wykonanych trzech wydruków mapy numerycznej (przekazanej w wersji  elektronicznej przez MZDW) i jednej wersji papierowej jest niewystarczające do zakwalifikowania wniosku do wydania stosownej opinii. Okazało się, jak opisujemy w załączonym piśmie, iż należy przedłożyć 3 oryginale mapy do celów projektowych – z tym, że „oryginalność” w rozumieniu organu opiniującego może zaistnieć wyłącznie wtedy, kiedy wydruków dokonuje samo Starostwo Powiatowe na zlecenie geodety opracowującego mapy do celów projektowych. W związku z powyższym, jako, że MZDW było zleceniodawcą mapy do celów projektowych, zwróciliśmy się na piśmie do Zamawiającego o możliwe najszybsze dostarczenie nam brakujących egzemplarzy map do celów projektowych (czas nam przecież wciąż był odliczany przez specjalistę K. Ismonowicza).

Terminu inwentaryzacji zjazdów z udziałem MZDW wciąż brak…

2012 Brak komentarzy

Z pisma które otrzymaliśmy do wiadomości okazało się, że podanie terminu udziału urzędników MZDW w inwentaryzacji zjazdów z drogi wojewódzkiej (co do której SIWZ zawierał niekwestionowany wymóg) „graniczyło wprost z cudem” i „przekraczało możliwości” Zamawiającego. Od naszego wniosku (z dnia 30.11.2011r.) dot. podania dogodnego przez urzędników terminu na ich udział w inwentaryzacji minęło 2,5 miesiąca, a oddziały MZDW wymieniały się jedynie nic nie wnoszącą korespondencją, jak gdyby używanie telefonów było co najmniej karalne, gdyż mogłoby przyspieszyć realizację umowy z naszym biurem….

No to wyjaśniliśmy urzędnikom MZDW co zrobili ze swoimi działkami…

2012 Brak komentarzy

Majac nadzieje, że ten koszmar serwowany przez urzędników MZDW kiedyś się skończy i otrzymamy pieniądze za wykonaną ponad rok temu dokumentację projektową, przeprowadziliśmy „dochodzenie”. W wyniku rozpoznania wyjaśniliśmy więc urzędnikom w MZDW skąd się wzięły zmiany w ewidencji działek „ich drogi” i o jakie decyzje podziałowe sami wnioskowali u Wojewody Mazowieckiego w tzw. między czasie  !!