Archiwum dla Luty, 2010

„Koncert życzeń” gminy Piaseczno – ciąg dalszy…

2010 Brak komentarzy

Do urzędników UMiG Piaseczno nie docierało nic. Uznali zapewne, że nadarzyła się niebywała okazja aby przebudować część Piaseczna przy okazji rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 721 i rozpoczęli batalię formułując kolejne żądania w stosunku do MZDW i naszego biura.

IV Rada Techniczna

2010 Brak komentarzy

W dniu 23.02.2010r. otrzymaliśmy zaproszenie od MZDW na kolejną Radę Techniczną (która miała się odbyć 24.02.2010r.!!), notabene bez słowa odpowiedzi na nasze pismo podważające wcześniejsze zarzuty MZDW wobec nas. Tematem tej rady miało być ponowne rozpatrywanie projektu, który posiadał wszystkie, przewidziane obowiązującymi przepisami i zawartą umową uzgodnienia i opinie !!!! Projekt posiadał pozytywną (bez uwag) opinię organu zarządzającego ruchem (UM DNiI), wszelkie opinie dot. geometrii i organizacji ruchu (DNiI UM, Komenda Wojewódzka Policji, Starostwa Powiatowe, Powiatowe Zarządy Dróg, Urzędy Gmin itd.), uzgodnienia konstrukcji nawierzchni wydane przez MZDW itd. Tylko i wyłącznie, aby nie uzgodnić naszemu biuru dokumentacji podziałowej, aby nie dopuścić do sytuacji w której MZDW zobowiązane byłoby podpisać protokół odbioru i dokonać płatności za nasze prace projektowe, po to właśnie podejmowane były wszelkie czynności mające na celu stwarzanie opóźnień i nie dopuszczenie do zakończenia prac nad dokumentacją projektową. Zaznaczam, że minęły już 85 dni od złożenia przez nas wniosków o wydanie uzgodnienia przez MZDW !!! 

Protokół przekazania projektu stałej organizacji ruchu.

2010 Brak komentarzy

W dniu 23.02.2010r. przekazaliśmy do MZDW w Warszawie kompletny, zatwierdzony zgodnie z wymogami SIWZ i umowy, projekt organizacji ruchu i sygnalizacji świetlnej dla rozbudowywanej drogi wojewódzkiej nr 721.

Uwagi do WT ZWiK Sp. z o.o. z NDM

2010 Brak komentarzy

Z uwagi na treść otrzymanych warunków technicznych od gestora sieci wodociągowej jakim jest ZWiK Sp. z o.o. w Nowym Dworze Mazowieckim, wystąpiliśmy do Inwestora z prośbą o zajęcie stanowiska w kwestii ew. zgody na ponoszenie wysokich kosztów modernizacji istniejącej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, której wnioskowana rozbudowa nie jest podyktowana projektem rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 631.

Wójt w natarciu, ciąg dalszy.

2010 Brak komentarzy

Najwyraźniej rozwścieczony całą sytuacją Wójt Maciejowic, zaczął szukać tzw. „dziury w całym” poprzez czynności, które niekoniecznie znajdywały odzwierciedlenie w obowiązujących przepisach prawnych. MZDW również nie pokusiło się, aby pomyśleć nad zajęciem stanowiska w sprawie – łatwiej było „przesłać dalej”…. Więc znowu musieliśmy z dnia na dzień, wyjaśniać niektórym oczywistą – oczywistość !  W dalszym ciągu wprost zdumiewające było zachowanie kompletnie biernego w podejmowaniu jakichkolwiek działań Zamawiającego / Inwestora /Zarządcę drogi – czyli MZDW.

 

 

 

Odpowiedź Wójta Maciejowic w sprawie kolidującego wodociągu.

2010 Brak komentarzy

Hipokryzja w wydaniu Wójta Pana Sylwestra Dymińskiego sięgnęła zenitu. W absurdalny sposób, próbując wytłumaczyć swoją zwłokę w wywiązaniu się z ustaleń zawartych w notatce z dnia 07.01.2010r. zarzucił naszemu biuru, iż cyt: „….ciągłe zmiany biura projektowego SLY PROJEKT w projekcie przebudowy drogi DW801, zmuszają Urząd Gminy w Maciejowicach do wykonywania zmian w projekcie wodociągu, który wykracza poza granice pasa drogowego”.  Wypisując te absurdy Pan Wójt zapomniał chyba, że wszystkie zmiany, o których pisze, były wykonywane wyłącznie na JEGO wniosek oraz wnioski mieszkańców jego gminy, u których starał się znaleźć swój przyszły elektorat wyborczy !! Jak dalece można się posunąć w tak prezentowanej hipokryzji, po czym na kolejnej stronie swojego pisma znowu wnioskować o kolejne zmiany w projekcie rozbudowy drogi??? Podsumowując, Pan Wójt wszelkie opóźnienia i problemy zrzucił na biuro projektowe, które jak stwierdził, zmianę lokalizacji zbiornika retencyjnego traktuje jako niemożliwą!!


Tak, w przypadku posiadanego, kompletnego projektu budowlanego, wykonanych obliczeniach hydraulicznych i gotowych operatach wodno-prawnych, taka zmiana jest niemożliwa bez utraty kolejnych 3 miesięcy czasu i dodatkowego wynagrodzenia (na co MZDW nie wyrażało zgody). Tego Pan Wójt nie potrafił zrozumieć, gdyż ważniejsze było przesunięcie zbiornika retencyjnego na działce znajomego, którego celem było wyłącznie uzyskanie jak najwyższego odszkodowania za dzielone pod rozbudowę drogi grunty, a pozostające w jego posiadaniu.

Odpowiedź na wezwanie do uzupełnienia.

2010 Brak komentarzy

Świadomi konsekwencji jak i problemów z odbiorem i uzyskaniem należności za wykonane dotychczas opracowania projektowe, odmówiliśmy kolejnego „nieodpłatnego” opracowania materiałów wchodzących w skład zupełnie nowej procedury administracyjnej prowadzonej przez MZDW w Warszawie.


MZDW zgodnie z swoim wcześniejszym oświadczeniem zobowiązało się uzyskać nową decyzję środowiskową (pismo MZDW z dnia 26.10.2009r) – tylko dlaczego „naszym rękami” i za „nasze pieniądze” ??? Oczekiwaliśmy więc na przekazanie przez MZDW ostatecznej decyzji, ponosząc i tak dodatkowe koszty związane z wydłużoną realizacją umowy (z powodów „fanaberii” Zamawiającego”) bez dodatkowego wynagrodzenia choćby z tytułu ciągłego pozostawania w gotowości i kosztów utrzymania zespołu projektowego przez dodatkowy, bliżej nieznany okres czasu itd.

 

MZDW – wezwanie do uzupełnienia karty informacyjnej

2010 Brak komentarzy

Prawie miesiąc po otrzymaniu przez MZDW pisma z RDOS’ia dot. wezwania do uzupełnienia materiałów do wniosku o wydanie decyzji, MZDW wystąpiło do nikogo innego, tylko do naszego biura z wezwaniem do uzupełnienia !!!


Należy tu wyjaśnić, iż materiały do kolejnej, wymyślonej przez MZDW procedury administracyjnej (pomimo posiadanej już ostatecznej decyzji środowiskowej) przekazaliśmy nieodpłatnie pod presją MZDW. Fakt, iż inny, obecnie preferowany wariant przebiegu naruszał zarówno granice obszaru krajobrazu chronionego jaki szlaki migracyjne zwierzyny powodowało, iż do wniosku powinien zostać załączony materiał adekwatny do raportu oddziaływania na środowisko, ale to wymagałoby od MZDW konieczności poniesienia dodatkowych kosztów. Lepiej wiec było, pod szantażem nie odebrania i nie zapłacenia za dotychczas wykonane prace projektowe (przekazane 01.02.2010r.) „wymóc” te prace od wykonawcy (czyt. naszego biura projektów).

 

WT od ZWiK Sp. z o.o.

2010 Brak komentarzy

22.02.2010 otrzymaliśmy kolejne warunki przebudowy kolizji – teraz wodociągowych, przypominające raczej koncert życzeń kolejnego gestora sieci, a nie odpowiedź na nasze wystąpienie z przed 3 miesięcy.

Odpowiedź biura w sprawie kolejnego wniosku mieszkańca.

2010 Brak komentarzy

Nie byliśmy już nawet w stanie wciąż pisać tego samego i wciąż powielać tych samych argumentów. Mieszkańcy byli głusi na nasze argumenty, a MZDW milczało…. nawet nie fatygując się do czytania przesyłanej do nas bezmyślnie korespondencji jak i naszych odpowiedzi w każdej ze spraw.