Archiwum dla Marzec, 2012

Wniosek o wydanie decyzji ZRiD.

2012 Brak komentarzy

W dniu 26.11.2012r. złożyliśmy kolejny wniosek o wydanie decyzji ZRiD.

MZDW – jest świadom datowania wypisów z ewidencji gruntów…

2012 Brak komentarzy

MZDW w Warszawie udzieliło nam odpowiedzi w dniu 26.03.2012r.

MZDW proponuje odstawienie na bok kwestii z udowadnianiem przyczyn i wskazywaniem winnego … oczekuje na ofertę cenową …

2012 Brak komentarzy

Kiedy już „dotarło” do urzędników, że problem związany z działkami to jednak ich działania i dotyczą działek w ich pasie drogowym zaproponowali cyt: „proponujemy odstawienie na bok kwestii związanych z udowadnianiem przyczyn i wskazywaniem winnego zaistniałej sytuacji związanej z zaistniałymi nieścisłościami w ewidencji działek...”.

Ha, gdybyśmy to my popełnili błąd – jesteśmy pewni, ze nikt by takich propozycji nam nie złożył. A kto w wyniku tych działań urzędniczych poniósł straty finansowe?? Kto do dnia dzisiejszego nie otrzymał wynagrodzenia za opracowaną poprawnie dokumentację projektową?? O tym urzędnicy MZDW zapomnieli już wspomnieć … oni przecież co miesiąc pensję otrzymywali, a do tego jeszcze obowiązkowe premie za „dobrą pracę” !!

MZDW – pozostaje jedynie omówić szczegóły zlecenia między SLY PROJEKT, a Geodar-Bud.

2012 Brak komentarzy

MZDW odmówił dostarczenia brakujących, a niezbędnych do realizacji umowy map do celów projektowych. W dalszym ciągu MZDW zaprzeczało zapisom SIWZ i nie pozostawiało wątpliwości, że nie mam innej możliwości jak zlecić wskazanej przez Dyrektora Mariusza Kozerę – firmie Geodar-Bud opracowanie dodatkowych egzemplarzy map do celów projektowych. Najwyraźniej domniemać należy, iż niższa od naszej, oferta cenowa firmy Geodar-Bud na opracowanie aktualizacji map do celów projektowych złożona MZDW w Warszawie, zakładała „wyrównanie” należnej kwoty poprzez zmuszenie naszego biura do udzielenia dodatkowego, finansowego zlecenia tej firmie na etapie uzyskiwania opinii ZUDP.


My jednak nie zamierzaliśmy ponosić kolejnych, dodatkowych kosztów związanych z realizacją tej umowy bez względu na zarzuty rzekomego braku współpracy kierowane pod naszym adresem.

 

Światła przepustów – WZMiUW w Warszawie uzgadnia bez uwag, a MZDW nie.

2012 Brak komentarzy

Aby potwierdzić celowe działania MZDW w Warszawie wystąpiliśmy w dniu 23.02.2012r. z wnioskiem o uzgodnienie projektowanych świateł przepustów do właściwego organu jakim jest Zarządca przekraczanych projektem obwodnicy Okuniewa cieków wodnych – Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie jest jedynym organem posiadającym zarówno uprawnienia jak i kompetencje do wydania takiego uzgodnienia na mocy obowiązujących przepisów. Organ ten uzgodnił bez uwag opracowane przez nasze biuro na podstawie wydanych dotychczas opinii, uzgodnień oraz decyzji administracyjnych (DOS) rozwiązania projektowe. Natomiast MZDW w Warszawie, który nie ma w tym zakresie jakichkolwiek kompetencji ani uprawnień uznał, iż opracowane i przedłożone przez nas opracowania projektowe są niewystarczające do wydania uzgodnienia!! Dodatkowo Pan Dyrektor Mariusz Kozera wezwał nas do opracowania koncepcji programowo-przestrzennej przepustów – co już było kompletnym absurdem, zwłaszcza, że koncepcja została po 3 miesiącach skrupulatnej weryfikacji uznana za wykonaną zgodnie z umową, odebrana i rozliczona przez MZDW w Warszawie. Wydźwięk tego pisma w porównaniu z uzgodnieniem organu właściwego w sprawie czyli WMiUW w Warszawie, jednoznacznie obrazował prawdziwe intencje MZDW, co nie pozostawiało nam wątpliwości co do dalszych losów tej umowy.

Oświadczenie o rozwiązaniu umowy z wezwaniem do zapłaty.

2012 Brak komentarzy

W związku z rażącym brakiem współdziałania strony jaką bez wątpienia był Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie w dniu 23.03.2012r. złożyliśmy oświadczenie o rozwiązaniu umowy z jednoczesnym wezwaniem do zapłaty.

Wykonawca przyjmuje do wiadomości zmianę stanowiska MZDW…

2012 Brak komentarzy

W celu podsumowania i jednoznacznego określenia wymaganego przez MZDW sposobu dalszego działania, postanowiliśmy zebrać i jednoznacznie opisać obecne życzenia Zamawiającego jak i zwrócić mu uwagę, iż ze względu na irracjonalne działania podejmowane przez MZDW, najprawdopodobniej wypisy z rejestru gruntu uzyskiwane przez MZDW rzekomo ponad 3 miesiące – znowu utraciły ważność i mogą zostać zakwestionowane przez MUW w Warszawie. Poprosiliśmy o zajęcie stanowiska w sprawie.

Kolejne stanowisko MZDW, kolejna konieczność zmiany preambuły wniosku..

2012 Brak komentarzy

W dniu 20.03.2012r. otrzymaliśmy oficjalne, kolejne zmienione stanowisko MZDW w Warszawie w sprawie nieszczęsnego wniosku – tym razem sygnowane przez samego Dyrektora Mariusza Kozera. Tym razem okazało się, że w preambule wniosku ma być nie kto inny tylko Projektant Sylwester Biajgo (zgodnie z resztą z naszym mailem z dnia 07.04.2011r. w którym staraliśmy się to Pani K. Myśliwiec wyjaśnić, jak widać bez skutku). Bez zbędnej wyższej matematyki bardzo łatwo policzyć, że ze względu na abstrakcyjny upór światłych urzędników MZDW opóźnienie w uzyskiwaniu decyzji ZRiD sięgnęło już 12 miesięcy !!!!


No ale przecież zgodnie ze stanowiskiem urzędników MZDW – to Wykonawca ponosi wszelką winę za opóźnienie w realizacji inwestycji i naraża Zamawiającego na straty finansowe ….. bo kto w Polsce rozliczy i pociągnie do odpowiedzialności  URZĘDNIKA !!!!!

 

SLY PROJEKT – dlaczego wniosek zawarty w piśmie z dnia 07.07.2011r. pozostał bez odpowiedzi?

2012 Brak komentarzy

Jako że MZDW w swojej korespondencji wciąż podnosiło zarzut nie wystąpienia o uzgodnienie, zapytaliśmy więc dlaczego nasz wniosek z 07.07.2011r. pozostał bez rozpatrzenia? Oczywiście powołaliśmy się na konkretne daty i pisma.

„Powalające” stanowisko Specjalisty P. Katarzyny Myśliwiec.

2012 Brak komentarzy

Rozumowanie jak i postępowanie Specjalisty P. Katarzyny Myśliwiec przeszło najśmielsze nasze oczekiwania !!!! Przez ponad 1,5 roku w kierowanej do nas korespondencji udowadniała nam, że wniosek „MUSI” być podpisany przez Dyrektora MZDW w Warszawie gdyż inaczej nie otrzymamy decyzji, a wniosek zostanie bez rozpatrzenia. Udowadniała nam również w oficjalnie kierowanej korespondencji z MZDW, że wszystkie strony wniosku „MUSI” parafować główny projektant, po czym kiedy prosimy o przekazanie pełnomocnictwa Dyrektora M. Kozery do reprezentowania Zarządu Województwa przez organami administracyjnymi – dowiadujemy się od Pani K. Myśliwiec, iż cyt: „...z żadnych przepisów nie wynika również konieczność podpisywania wniosku przez MZDW…. SLY PROJEKT posiada stosowne pełnomocnictwo do składania wniosku. Uzyskanie decyzji „zrid” przez SLY PROJEKT wynika ponadto z SIWZ oraz zawartej z MZDW umowy„. No w tym momencie poczuliśmy się jak kompletni idioci!!!! Przez 1,5 roku reprezentując dokładnie takie stanowisko byliśmy uświadamiani że jest dokładnie inaczej, a my celowo swoim uporem powodujemy opóźnienie i narażamy Zamawiającego na starty finansowe!!! Do tego ostatnie zdanie Pani Katarzyny Myśliwiec powaliło nas już na kolana…cyt: „…pragniemy podkreślić, iż ostatnią korespondencję w sprawie podpisów, pełnomocnictw itp. odbieramy jako świadome spowolnienie działań Wykonawcy, …odłożenie terminu złożenia wniosku i próbę udowodnienia …. iż nie da się tego wykonać…”


My natomiast, „powaleni bezkresem absurdu” zadawaliśmy sobie wciąż to samo pytanie: Czy Specjalista Katarzyna Myśliwiec jest świadoma jak absurdalna w swej treści jest korespondencja którą sama tworzy ????!!!!