Droga wojewódzka nr 631

Projektu rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 631 ciągu ulic Bohaterów Modlina – Okunin od km 1+360 – skrzyżowanie z ul. Paderewskiego od km 4+139 – skrzyżowanie z ul. Graniczną wraz z infrastrukturą techniczną w Nowym Dworze Mazowieckim.
Umowa w trybie zamówienia publicznego – nr 416/W/WPI/2009 z dnia 30.07.2009r.
———————————————————————————————————————————————
Urzędnicy bezpośrednio odpowiedzialni za realizację umowy (autorzy załączonej korespondencji):
Mariusz Kozera – Z-ca Dyr. MZDW w Warszawie,
Anna Marczak–Kamińska Kierownik Wydziału Dokumentacji i Przygotowania Inwestycji,
Krzysztof Ismonowicz – Specjalista MZDW w Warszawie, osoba wskazana w umowie.
———————————————————————————————————————————————
Obecnie przed sądem administracyjnym w Warszawie toczy się postępowanie z powództwa SLY PROJEKT Biuro Projektowe przeciwko Mazowieckiemu Zarządowi Dróg Wojewódzkich o zapłatę. Jako Wykonawca zamówienia publicznego wykonaliśmy wszelkie prace przewidziane ww. umową z wyłączeniem złożenia wniosku i uzyskania decyzji ZRiD (rezygnacja z części zakresu umowy przez MZDW). MZDW jednak bezprawnie odmówiło rozliczenia wykonanych przez nas prac warunkując zapłatę uzyskaniem ostatecznej decyzji ZRiD przez samo MZDW w Warszawie. Pomimo faktu, iż kompletna dokumentacja projektowa przekazana została do MZDW w 2011r. do dnia dzisiejszego MZDW nie uzyskało przedmiotowej decyzji pomimo, iż czas na jej uzyskanie został przez MZDW wyznaczony w SIWZ na 90dni. Komplet dokumentacji projektowej przekazanej na podstawie protokołów przekazania i odbioru zamieszczonych poniżej pozostaje w posiadaniu MZDW w Warszawie. Do dnia dzisiejszego MZDW w Warszawie nie rozliczyło się za wykonane dzieło.

Pozew o wydanie nakazu zapłaty

2015 Brak komentarzy

W dniu 12.02.2015r po 4 latach oczekiwania na zapłatę za wykonane elementy dokumentacji projektowej doszliśmy do wniosku, że „wystarczy” ….

Złożyliśmy wniosek o wydanie nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym.

 

MZDW wzywa do wystawienia korekty faktury do zera i dodatkowo nalicza kary…

2014 Brak komentarzy

Hipokryzji w pismach kreowanych przez pracowników Działu Dokumentacji MZDW w Warszawie nie da się jednak odmówić. Nie dość, że przez 3,5 roku z wyimaginowanych powodów (bo nie zawartych w umowie) odmawiali podpisania protokołu, nie dość że wzywają do wystawienia korekty faktury „do zera” to jeszcze na dodatek wymyślili, że naliczą nam kary za okres w którym „sami” przygotowali wniosek o wydanie decyzji ZRiD.

To się nazywa skrupulatność w „niszczeniu” firm i projektantów – państwo w państwie… autorstwa MZDW..

Gratulujemy…

MZDW jak zwykle – odmawia dokonania odbioru ostatecznego

2014 Brak komentarzy

MZDW jak zwykle kreując wizerunek nieskazitelnego wprost Zamawiającego „zwaliło” całą winę na nas jako Wykonawcę odmawiając odbioru jak i zapłaty za wykonane prace.

Ciekawi jesteśmy tylko, jak w odniesieniu do tej całej korespondencji zamieszczonej na blogu wyglądają ten „banialuki” przytaczane w treści pisma przez Specjalistę Krzysztofa Ismonowicza.

Czytelnicy za pewne sami to ocenią …

Wezwanie do odbioru po 3,5 roku oczekiwania na uzyskanie decyzji przez MZDW w Warszawie

2014 Brak komentarzy

Po przeszło 3,5 roku oczekiwania i pokładania wiary, że MZDW jako strona umowy wywiąże się z powziętego zobowiązania, podjęliśmy decyzję o wezwaniu strony do odbioru ostatecznego, celem umożliwienia nam wystawienia faktury za wykonane opracowania projektowe.

Raport za m-ce X.2013r – VII.2014r

2014 Brak komentarzy

Raporty z zaawansowania prac projektowych za miesiące październik  2013r – lipiec 2014.

 

Przekazanie zamiennego projektu podziału

2013 Brak komentarzy

Wykonaliśmy zamienny podział i przekazaliśmy do Zamawiającego.

Raport za m-ce VII.2013r – IX.2013r

2013 Brak komentarzy

Raporty z zaawansowania prac projektowych za miesiące sierpień – wrzesień  2013r.

MZDW przesyła stanowisko UW, decyzja dalej procedowana…

2013 Brak komentarzy

Jak się okazało informacje MZDW podane we wcześniejszej korespondencji nie były do końca precyzyjne, czy też zgodne z prawdą. Organ wydający przedmiotową decyzję nie pozostawił wniosku bez rozpoznania, jak i nie warunkował procedowania wniosku wymianę projektu podziału jednej działki. Wprost przeciwnie, pominął jedynie jedną działkę i wszczął postępowanie administracyjne mające na celu wydanie decyzji ZRiD dla przedmiotowej inwestycji.

Prośba o przekazanie przez MZDW stanowiska Urzędu Wojewódzkiego ws.

2013 Brak komentarzy

Wystąpiliśmy do MZDW z prośbą o przekazanie interpretacji Urzędu Wojewódzkiego na której moglibyśmy się „oprzeć” w rozmowach z organem zatwierdzającym podziały i odpowiedzialnym za przyjęcie podziałów do zasobu – tj. PODGiK w Nowym Dworze Mazowieckim.

MZDW oczekuje propozycji terminu

2013 Brak komentarzy

MZDW stwierdziło, iż brak zamiennego podziału działki (którego zatwierdzenia w innej, niż wykonanej przez nas formie, odmawiał ośrodek geodezji i kartografii w NDM) uniemożliwia wydanie decyzji ZRiD. Jak się później okazało, nie było to do końca prawdą.