Dyr. M. Kozera i prawa autorskie

INGEROP Polska Sp. z o.o. zawarła w dniu 11.01.2008r. umowę nr 9/W/I/2008 z Mazowieckim Zarządem Dróg Wojewódzkich w Warszawie na opracowanie dokumentacji projektowej pn: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 728 relacji Grójec – Nowe Miasto n/Pilicą – gr. Województwa, na odcinku: od km 0+500 (skrzyżowanie z drogą krajową nr 7) do km 13+263,85 (granica pomiędzy gminami Belsk Duży i Mogielnica), powiatu Grójeckiego, województwa mazowieckiego”.
———————————————————————————————————————————————
Zakres umowny został zrealizowany przed czasem przewidzianym w umowie, a zarówno firma jaki generalny Projektant otrzymali referencje potwierdzające zgodne z umową wywiązanie się z podjętych zobowiązań. Prace zakończyły się w marcu 2009 roku i kpl. dokumentacji został protokolarnie odebrany przez Inwestora tj. MZDW w Warszawie.
———————————————————————————————————————————————
Z-ca Dyrektora MZDW w Warszawie Pan Mariusz Kozera samowolnie, bez zgody autorów ww. projektu dokonał w nim zmian istotnych, noszących bezsprzecznie znamiona naruszenia ustawy o Prawach Autorskich, potwierdzających naruszenie integralności dzieła którego autorem nie jest i nigdy nie był.

„…Zakończyła się jedna z największych inwestycji na mazowszu..”

2016 Brak komentarzy

 

Inwestycja zrealizowana, a „nowy Projektant” – Dyrektor MZDW w Warszawie Mariusz Kozera dostał jakże zasłużoną statuetkę…

Zgodnie z informacjami zawartymi na różnych stronach internetowych, m.in. Gminy Belsk Duży (czytaj:  http://www.belskduzy.pl/index.php?cmd=aktualnosci&opt=pokaz&id=447 ), zakończono bądź co bądź nie do końca zgodną z prawem inwestycję związaną z rozbudową drogi wojewódzkiej nr 728. Jak wiadomo z poniższych wpisów, jako Generalny Projektant nie mogliśmy pełnić w trakcie jej realizacji nadzoru autorskiego gdyż istotne zmiany projektowe wprowadzone bez naszej wiedzy i zgody przez „samozwańczego Projektanta” – samego Dyrektora Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich Pana Mariusza Kozerę, wykluczały sprawowanie takiej funkcji.

Wynika z powyższego, iż taki nadzór autorski musiał najwidoczniej pełnić sam Dyrektor Mariusz Kozera, a jego wkład i działania zwieńczone zostały piękną statuetką i podziękowaniami od zainteresowanych władz. Ciekawi jesteśmy, czy też dla tak kluczowej (jak czytamy inwestycji) Pan Dyrektor dopełnił stosownych obowiązków tzn. złożył swoje podpisy jako projektant na kartach naszego projektu jak i w dokumentach stanowiących załączniki do wniosku o pozwolenie na użytkowanie drogi wojewódzkiej – gdzie potwierdził, iż inwestycja została zrealizowana zgodnie z projektem (którego notabene autorem nigdy nie był)??

No cóż, jak zwykle komentarz pozostawiam Wam, moi drodzy czytelnicy.

GINB – utrzymuje zaskarżoną decyzję w mocy.

2014 Brak komentarzy

W tym kraju wszystko jest możliwe, wystarczy tylko być urzędnikiem i trzymać się rękami i nogami rządzącego ugrupowania partyjnego.


Brak mi słów …..

 

WINB w Warszawie przekazał sprawę do GINB w Warszawie.

2014 Brak komentarzy

Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego w Warszawie podtrzymał w całości swoje rozstrzygnięcie i powołał się ponownie na swoje uzasadnienie w którym sam przeczy obowiązującym przepisom prawa. Cóż, tak chyba lepiej pozbyć się kłopotu i „nacisków” z góry. Powiadomił „wszystkich świętych” przesyłając im swoje usprawiedliwienie do wiadomości i „umył ręce” przekazując sprawę do Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Warszawie wnosząc przy tym o utrzymanie w mocy wydanej, absurdalnej w swej treści , decyzji administracyjnej.

Do dnia dzisiejszego organ nie zajął stanowiska w sprawie.

Wniosek do Prokuratury Rejonowej Warszawa Ochota.

2014 Brak komentarzy

Z jednoczesnym wniesieniem wniosku z odwołaniem do decyzji umarzającej w całości postępowanie WINB’u reprezentujący mnie radca prawny złożył wniosek (w dniu 20.10.2014) o wstąpienie do postępowania lub wniesienie sprzeciwu przez Prokuraturę Rejonową dla Warszawy Ochota.

Do dnia dzisiejszego nie otrzymaliśmy żadnej odpowiedzi.

Odwołanie od decyzji WINB w Warszawie.

2014 Brak komentarzy

Skoro MZDW w Warszawie tak łatwo szybko doprowadziło do umorzenia wszczętego przez WINB postępowania, postanowiłem już przez Kancelarię Prawną wnieść odwołanie do GINB w Warszawie. Reprezentująca mnie Radca Prawny K. Szmaglińska przygotowała stosownie uargumentowaną tresć odwołania wraz z wnioskiem o stwierdzenie nieważności i w dniu 20.10.2014r. pismo zostało wysłane do WINB w Warszawie.

Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego – decyzja o umorzeniu postępowania…

2014 Brak komentarzy

Tak, to było by zbyt piękne, aby w Polsce prawo obowiązywało dla wszystkich tak samo. Niespełna tydzień później Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego który stwierdził szereg nieprawidłowości (sam osobiście na placu budowy) i potwierdził te nieprawdziwości w uzasadnieniu postępowania o wstrzymaniu robót, umorzył postępowanie w całości !!!!

Ogrom absurdu w wykonaniu polskich urzędników sięga wprost zenitu. Organ który potwierdza szereg nieprawidłowości w odniesieniu do przepisów prawa budowlanego – tydzień później umarza wszczęte prez siebie postępowanie, gdyż jak twierdzi Inwestor (MZDW w Warszawie) – ja jako projektant dokumentacji projektowej nie jestem stroną postępowania – więc nie posiadam w istocie interesu prawnego !!!.

Z uzasadnienia organu w załączonym piśmie wnioskuję, iż Nadzór Budowlany nawet jeśli stwierdzi nieprawidłowości w realizacji inwestycji budowlanej nie zrobi NIC dopóki zawiadomienia o tym fakcie nie wniesie strona, która będzie „posiadała w istocie interes prawny”. Czyli coś takiego dla WINB w Warszawie jak postępowanie z urzędu nie istnieje, można wyprawiać co się chce, bez względu na obowiązujące przepisy, a Nadzór Budowlany nie zrobi nic (wbrew nałożonym nań obowiązkom ustawowym), aby doprowadzić proceder do zgodności z prawem. Jak widać koneksje polityczne sięgają również do takich organów jak wojewódzkie nadzory budowlane.

 

Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego – postanowienie o wstrzymaniu robót budowlanych

2014 Brak komentarzy

Nagle nastąpił nieoczekiwany wprost zwrot w sprawie. Jak się dowiedzieliśmy, Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego przeprowadził oględziny miejsca budowy jak i dokumentów w sprawie (miejsca „pobytu” dziennika budowy jednak nie udało mu się ustalić) – i stwierdził szereg nieprawidłowości. Doprowadziło to do wydania postanowienia wstrzymania prowadzenia robót budowlanych, nakazu zabezpieczenia terenu robót i doręczenia w terminie 30dni inwentaryzacji wykonanych robót budowlanych.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska – nie kompetentny w sprawie…

2014 Brak komentarzy

Oddziaływanie jak widać musiało być porażające, bo również Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie również poinformowany o bezdyskusyjnych nieprawidłowościach w dokumentacji projektowej, których dopuścił się Inwestor tj. Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie realizujący przedmiotową inwestycję, nabrał przysłowiowej „wody w usta” i stwierdził, iż nie jest kompetentny w sprawie.

Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie – nie wszczęto postępowania w sprawie…

2014 Brak komentarzy

Jak widać z treści załączonej odpowiedzi Wojewody Mazowieckiego – organ nic nie zrobił i nie zrobi w kwestii mojego wniosku, które wpłynęło do urzędu w dniu 19.03.2014r.

Prawo dla wybranych….. i jak tu wierzyć w tym kraju nie ma ludzi ponad prawem…. a urzędnicy ??

WINB w Warszawie – organ przeprowadzi stosowne postępowanie wyjaśniające w sprawie…

2014 Brak komentarzy

W dniu 26.08.2014r otrzymałem pismo od Wojewódzkiego Inspektora nadzoru Budowlanego w Warszawie który poinformował mnie, iż organ przeprowadzi stosowne postępowanie wyjaśniające w sprawie. Następnie w przypadku stwierdzenia zaistnienia przesłanek wynikających z przepisów może zostać wszczęte postępowanie administracyjne. Jednocześnie organ zaznaczył, iż w toku postępowania ustali podmioty posiadające status strony które będą informowane o przebiegu posterowania.