Archiwum dla Listopad, 2009

Raport za m-c XI.2009r.

2009 Brak komentarzy

Raport z zaawansowania prac projektowych za miesiąc listopad 2009r.

Warunki techniczne przebudowy sieci wod.-kan.

2009 Brak komentarzy

Na nasze pismo z wystąpieniem z dnia 19.06.2009r. do UMiG Piaseczno z prośbą o wydanie warunków technicznych przebudowy sieci wodno-kanalizacyjnych kolidujących z rozbudową drogi otrzymaliśmy niepełne warunki w dniu 30.11.2009r. (więc po 5,5 miesiącach).

Raport za m-c XI.2009r

2009 Brak komentarzy

Raport z zaawansowania prac projektowych za miesiąc listopad 2009r.

Wniosek do MZDW i UM DNiI z prośbą o zaopiniowanie KPP

2009 Brak komentarzy

W tym samym dniu z podobnym wnioskiem wystąpiliśmy zarówno do Zamawiającego jak i Urzędu Marszałkowskiego z prośbą o zaopiniowanie koncepcji programowo – przestrzennej.

 

 

 

 

 

 

Raport za m-c XI.2009r.

2009 Brak komentarzy

Raport z zaawansowania prac projektowych za miesiąc listopad 2009r.

Wniosek do UM NDM o zaopiniowanie koncepcji

2009 Brak komentarzy

W dniu 30.11.2009 wystąpiliśmy z wnioskiem do UM Nowy Dwór Mazowiecki o zaopiniowanie rozwiązań z zakresu koncepcji programowo – przestrzennej. W naszym wystąpieniu zawarto też prośbę o przekazanie informacji dot. ustaleń do jakich zobowiązali się przedstawiciele Urzędu Miasta podczas I Rady Technicznej.

Wniosek o zmianę terminu płatności za dokumentację podziałową.

2009 Brak komentarzy

Z uwagi na bardzo specyficzny układ granic działek sąsiadujących z pasem drogowym DW801  (szerokości działek wachały się od 1,5m do 3,5m) ilość działek przeznaczonych do podziału w żaden sposób nie odpowiadała założonej przez MZDW ilości wskazanej w SIWZ. Na etapie przygotowania oferty Zamawiający (MZDW) pomimo, iż zapewne dysponował wiedzą nt. specyfiki istniejacej ewidencji granic, nie sprawdzając jednak stanu faktycznego, przyjął orientacyjną liczbę 300 działek przewidzianych do podziału – liczbę którą każdy z oferentów miał wycenić na etapie przetargu podając jednocześnie oferowaną cenę na podział 1 działki ewidencyjnej. Na szczęście umowa zawierała zapis, iż rozliczenie z wykonawcą prac projektowych nastąpi „po-wykonawczo” – tzn. kwotę do zapłaty wykonawcy będzie stanowił iloczyn faktycznie podzielonych działek i oferowanej ceny za podział jednej działki.

Po przygotowaniu dokumentacji podziałowej, którą mieliśmy uzgodnić z MZDW przed przystąpieniem do prac okazało się, że ilość działek jest praktycznie 3-krotnie wyższa niż wyceniana przez nas zgodnie z SIWZ na etapie przetargu, zdecydowaliśmy się na wystąpienie do MZDW z prośbą o wyrażenie zgody zmianę terminu płatności za te prace z uwagi na bardzo duże obciążenie finansowe  którego wcześniej nie przewidywaliśmy.

MZDW wnosi o zmianę decyzji środowskowej…

2009 Brak komentarzy

Muszę przyznać, że nie spotkałem się jeszcze z procedurą zmiany decyzji administracyjnej w przypadku gdy Inwestorowi „nie podoba się” wariant wskazany w decyzji środowiskowej. Właściwy organ wskazuje w decyzji wariant realizacyjny najkorzystniejszy z punktu widzenia warunków oddziaływania na środowisko, a nie taki jaki sobie Inwestor (tu MZDW) zażyczy. Tak też się stało i ty razem kiedy Burmistrz Gminy Halinów wskazał do dalszej realizacji wariant omijający (nie ingerujący) teren Warszawskiego Obszaru Krajobrazu Chronionego.


Nie mniej jednak MZDW może wszystko i 30 dni po przekazaniu przez nas materiałów do kolejnego wniosku o wydanie decyzji środowiskowej występuje do UG Halinów z pismem, które nie stanowi wniosku, a wnosi o coś czego ustawa na którą się powołuje, nie przewiduje. Nie wspomnę, iż w piśmie MZDW wskazuje wariant preferowany, który bezpośrednio ingeruje w obszary chronione.

Uzgodnienie przekrojów i rozwiązań konstrukcyjnych mostów – MZDW.

2009 Brak komentarzy

W dniu 25.11.2009r. wystąpiliśmy do Zamawiającego (MZDW w Warszawie) z prośbą o uzgodnienie przekrojów poprzecznych oraz rozwiązań konstrukcyjnych obiektów mostowych.

Uzgodnienie przekrojów mostów – DNiI UM

2009 Brak komentarzy

W dniu 25.11.2009r wystąpiliśmy do DNiI UM z prośbą o zaopiniowanie przekrojów poprzecznych na obiektach mostowych.