Archiwum dla Kwiecień, 2012

Stanowisko pełnomocnika ws. żądania zapłaty kar umownych.

2012 Brak komentarzy

Do zarzutów i żądań stawianych w piśmie Dyrektora Zbigniewa Ostrowskiego, w naszym imieniu wypowiedział się mec. Piotr Medyński.

Kolejne wezwanie do uzupełnienia wniosku o wydanie decyzji ZRiD

2012 Brak komentarzy

MZDW w Warszawie przesłało nam do wiadomości kolejne wezwanie z Urzędu Wojewódzkiego z wyszczególnieniem braków. Jak czytamy, że MZDW do wniosku nie dołączyło chociażby stosownych pełnomocnictw, nie wskazało zarządcy drogi itd.  to wprost „ręce opadają” z jaką determinacją o zaangażowaniem strony umowy (jaką jest MZDW) mamy tu do czynienia…

To co wymagało naszej ingerencji – wykonaliśmy i przekazaliśmy w dniu następnym do MZDW.

 

 

 

Odpowiedź MZDW ws. rozwiązania umowy i naliczenie kar.

2012 Brak komentarzy

W dniu 17.04.2012r. otrzymaliśmy pismo sygnowane przez Dyrektora Zbigniewa Ostrowskiego dot. naszego oświadczenia o rozwiązaniu umowy. Szanowny Pan Dyrektor całą winą za wstrzymanie prac projektowych przez MZDW w Warszawie oczywiście obarczył nasze biuro, przecząc całej, załączonej poniżej korespondencji, usilnie próbował udowodnić, iż wszelką odpowiedzialność za problemy z realizacją tej umowy ponosimy wyłącznie my jako wykonawca. Jednocześnie uznając poniekąd rozwiązanie przez nas umowy z winy MZDW, i tak nam naliczył kary z tytułu „odstąpienia”gdyż sporządzona przez MZDW, jednostronna umowa zawiera zapisy dotyczące wyłącznie płacenia kar umownych dla MZDW bez znaczenia kto będzie winny rozwiązaniu umowy !! Do tego też, wbrew zapisom umowy i SIWZ zażądał zwrotu wynagrodzenia za wykonane przez nas i odebrane protokołami częściowymi przez MZDW elementy dokumentacji projektowej grożąc wystąpieniem z pozwem na drogę sądową.

Zaopiniowany pozytywnie przez SP w Mińsku Mazowieckim projekt docelowej organizacji ruchu.

2012 Brak komentarzy

Pozytywną opinię dot. projektowanej, docelowej organizacji ruchu otrzymaliśmy ze Starostwa Powiatowego w Mińsku Mazowieckim w dniu 17.04.2012r. czyli ponad 2-miesiące po złożeniu przez nas wniosku (pomimo, że rozporządzenie nakłada organowi obowiązek udzielenia odpowiedzi w terminie do 30 dni).

Oferta na wprowadzenie zmian dot. działki MZDW

2012 Brak komentarzy

Przedłożyliśmy ofertę skalkulowaną stosownie do zakresu zmian jaki „pociągała” za sobą zmiana numeracji w ewidencji stanowiąca „pokłosie” działań urzędników z MZDW w Warszawie.

WZMiUW w Warszawie uzgadnia operaty wodno-prawne.

2012 Brak komentarzy

Uzgodnienie bez uwag otrzymaliśmy w dniu 11.04.2012r. – 2-miesiące po złożeniu wniosku.

Raport za m-c III.2012r.

2012 Brak komentarzy

Raport z zaawansowania prac projektowych za miesiąc marzec 2012r.

Raport za m-c. III.2012r.

2012 Brak komentarzy

Raport z zaawansowania prac projektowych za miesiąc marzec 2012r.

Raport za m-c. III.2012r.

2012 Brak komentarzy

Raport z zaawansowania prac projektowych za miesiąc marzec 2012r.

Raport za m-c III.2012r

2012 Brak komentarzy

Raport z zaawansowania prac projektowych za miesiąc marzec 2012r.