Urzędnicy

„…Zakończyła się jedna z największych inwestycji na mazowszu..”

2016 Brak komentarzy

 

Inwestycja zrealizowana, a „nowy Projektant” – Dyrektor MZDW w Warszawie Mariusz Kozera dostał jakże zasłużoną statuetkę…

Zgodnie z informacjami zawartymi na różnych stronach internetowych, m.in. Gminy Belsk Duży (czytaj:  http://www.belskduzy.pl/index.php?cmd=aktualnosci&opt=pokaz&id=447 ), zakończono bądź co bądź nie do końca zgodną z prawem inwestycję związaną z rozbudową drogi wojewódzkiej nr 728. Jak wiadomo z poniższych wpisów, jako Generalny Projektant nie mogliśmy pełnić w trakcie jej realizacji nadzoru autorskiego gdyż istotne zmiany projektowe wprowadzone bez naszej wiedzy i zgody przez „samozwańczego Projektanta” – samego Dyrektora Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich Pana Mariusza Kozerę, wykluczały sprawowanie takiej funkcji.

Wynika z powyższego, iż taki nadzór autorski musiał najwidoczniej pełnić sam Dyrektor Mariusz Kozera, a jego wkład i działania zwieńczone zostały piękną statuetką i podziękowaniami od zainteresowanych władz. Ciekawi jesteśmy, czy też dla tak kluczowej (jak czytamy inwestycji) Pan Dyrektor dopełnił stosownych obowiązków tzn. złożył swoje podpisy jako projektant na kartach naszego projektu jak i w dokumentach stanowiących załączniki do wniosku o pozwolenie na użytkowanie drogi wojewódzkiej – gdzie potwierdził, iż inwestycja została zrealizowana zgodnie z projektem (którego notabene autorem nigdy nie był)??

No cóż, jak zwykle komentarz pozostawiam Wam, moi drodzy czytelnicy.

„Profesjonalne” projektowanie rękami urzędnika…

2015 Brak komentarzy

Podczas jednej z wielu  Rad Technicznych, w jakich mieliśmy wątpliwą „przyjemność” uczestniczyć podczas wieloletniej współpracy z MZDW w Warszawie, w tzw. części wolnych wniosków miała miejsce dyskusja nt. zapisów umownych i ich konsekwencji dla tzw. Wykonawców – czyli w naszym przypadku biur projektowych. Z uwagi na nierówne traktowanie Stron w umowach sporządzanych przez MZDW w Warszawie jak i zawarte w nich warunki na podstawie których wynagrodzenie Wykonawcy staje się wymagalne, staraliśmy się zwrócić uwagę „decydentów” Mazowieckiego Zarządu Dróg w Warszawie, iż warunkowanie podpisania protokołu odbioru przez Zamawiającego faktem – nie uzyskania decyzji administracyjnej, a faktem – nadania klazuli ostateczności decyzji przez organ, na co Wykonawca nie ma żadnego wpływu – jest po prostu nieuczciwe i nie znajduje uzasadnienia w przepisach obowiązujacego prawa. Takie postępowanie narusza zasady uczciwości biznesowej, gdyż warunkuje wypłatę wynagrodzenia od stanowiska i „widzi mi się” stron postępowania administracyjnego – a nie Stron umowy zawartej w świetle ustawy o zamówieniach publicznych. Ujmując to wprost, Wykonawca może przez 2-3 lata realizować umowę za „własne pieniądze”, wykonać wszystko zgodnie z zawartymi w niej warunkami, wykonać dokumentację projektową i nie uzyskać wynagrodzenia za swoją pracę, bo np. jedna ze stron (załóżmy Pan Iksiński) będzie niezadowolony z odległości jaka dzieli jego posesję z poprawnie i zgodnie z przepisami zaprojektowaną zatoką autobusową i w związku z tym złoży odwołanie od decyzji. To wystarczy, aby MZDW w Warszawie jako chyba jedyny Zamawiający w Polsce (jednostka samorządowa zarządzająca drogami wojewódzkimi) odmówiła wypłaty wynagrodzenia za wykonanie dokumentacji projektowej zgodnie z przepisami, umową i obowiązującym prawem !!!!!

Cóż tłumaczyliśmy, argumentowaliśmy, wyjaśnialiśmy …. bez skutku. I tu Pani Anna Marczak–Kamińska Kierownik Wydziału Dokumentacji i Przygotowania Inwestycji Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie zabrała głos. Bez ogródek stwierdziła (co za pewne można odnaleźć na nagraniach z Rady Technicznej, gdyż MZDW w Warszawie nagrywało każadą Radę Techniczną jako „dowód w sprawie”, czego i my nie moglibyśmy sobie odmówić), iż ona nie rozumie takich ludzi, którzy prowadzą biura projektowe i wydaje im się, że w taki sposób można zarabiać na życie??!. Wg. Pani Kierownik trzeba mieć co najmniej nie po kolei w głowie i być naprawdę naiwnym, aby łudzić się, iż z zawodu projektanta realizującego w tym kraju umowy w trybie ustawy zamówień publicznych można wyżyć???!!!! Pani Anna Marczak–Kamińska stanowczo stwierdziła, iż ona nigdy by się nie podjęła takiej pracy, takiego ryzyka…. stwierdziła przy tym stanowczo, iż Ona nie rozumie takich ludzi ….

Ale jak to się mówi „…punkt widzenia zależy od punktu siedzenia”. Jak się okazało, a co można sprawdzić na stronch BiP wielu gmin i starostw na terenie województwa mazowieckiego, nawet Pani Kierownik MZDW w Warszawie może sobie projektować, dorabiając do urzędniczej pensji, zwłaszcza jeśli robi to w prywatnej firmie Dyrektora Mazowieckiego Zarządu Dróg w Warszawie Pana Mariusza Kozery, zarejestrowanej na małżonkę Pana Dyrektora. Zakładam, że umowy jakie podpisuje Pan Dyrektor MZDW – Pan Mariusz Kozera w ramach działalności żony z jednostakmi samorządowymi na terenie mazowsza nie są tak jednostronne, a protokoły odbioru nie są uzależnione od wyimaginowanych, absurdalnych warunków i tym samym niezależne od firmy Pana Dyrektora (czytaj: Wykonawcy dokumentacji projektowej). Jak widać z załączników, ani Pan Dyrektor Mariusz Kozera, ani Pani Kierownik Anna Marczak–Kamińska nie widzą nic złego w fakcie wykonywania zleceń na terenie, gdzie jednostki samorządowe na rzecz których realizowane są przez nich umowy, są poniekąd zależne od zajmowanych przez nich stanowisk urzędniczych, a tym samym od podejmowanych przez tych „Państwa” decyzji w sprawie dróg wojewódzkich na terenach tych właśnie gmin i starostw…..

Ale póki zajmuje się odpowiednie stanowiska, pieniądze trzeba „robić”, a Ci naiwni co to mają nie pokolei w głowie niech „walczą z wiatrakami” w sądach i ogłaszają upadłości swoich firm…. Nie pozostaje nam nic innego jak oficjalnie PODZIĘKOWAĆ ww. urzędnikom – projektantom.

Jako, że podczas licznych zeznań jakie składają ww. urzędnicy w ramach prowadzonych spraw sądowych, „wszem i wobec” dyskredytują swoimi zeznaniami fachowość, doświadczenie i profesjonalizm wykonawców prac projektowych na rzecz MZDW w Warszawie – dajemy Wam Czytelnikom możliwość obiektywnej oceny kunsztu, fachowści i profesjonalizmu w wykonywaniu pracy projektowej Pani Kierownik Annie Marczak–Kamińskiej opracowującej dokumentacje projektowe w prywatnej firmie żony Dyrektora MZDW w Warszawie Pana Mariusza Kozery.

Wszystkie materiały na tej stronie zostały pozyskane z BiP  gmin i starostw nt. województwa mazowieckiego i stanowią załączniki do materiałów przetargowych w postępowaniach prowadzonych w ramach ustawy o zamówieniach publicznych – materiały są powszechnie dostępne w internecie.

 

GINB – utrzymuje zaskarżoną decyzję w mocy.

2014 Brak komentarzy

W tym kraju wszystko jest możliwe, wystarczy tylko być urzędnikiem i trzymać się rękami i nogami rządzącego ugrupowania partyjnego.


Brak mi słów …..

 

WINB w Warszawie przekazał sprawę do GINB w Warszawie.

2014 Brak komentarzy

Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego w Warszawie podtrzymał w całości swoje rozstrzygnięcie i powołał się ponownie na swoje uzasadnienie w którym sam przeczy obowiązującym przepisom prawa. Cóż, tak chyba lepiej pozbyć się kłopotu i „nacisków” z góry. Powiadomił „wszystkich świętych” przesyłając im swoje usprawiedliwienie do wiadomości i „umył ręce” przekazując sprawę do Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Warszawie wnosząc przy tym o utrzymanie w mocy wydanej, absurdalnej w swej treści , decyzji administracyjnej.

Do dnia dzisiejszego organ nie zajął stanowiska w sprawie.

Wniosek do Prokuratury Rejonowej Warszawa Ochota.

2014 Brak komentarzy

Z jednoczesnym wniesieniem wniosku z odwołaniem do decyzji umarzającej w całości postępowanie WINB’u reprezentujący mnie radca prawny złożył wniosek (w dniu 20.10.2014) o wstąpienie do postępowania lub wniesienie sprzeciwu przez Prokuraturę Rejonową dla Warszawy Ochota.

Do dnia dzisiejszego nie otrzymaliśmy żadnej odpowiedzi.

Odwołanie od decyzji WINB w Warszawie.

2014 Brak komentarzy

Skoro MZDW w Warszawie tak łatwo szybko doprowadziło do umorzenia wszczętego przez WINB postępowania, postanowiłem już przez Kancelarię Prawną wnieść odwołanie do GINB w Warszawie. Reprezentująca mnie Radca Prawny K. Szmaglińska przygotowała stosownie uargumentowaną tresć odwołania wraz z wnioskiem o stwierdzenie nieważności i w dniu 20.10.2014r. pismo zostało wysłane do WINB w Warszawie.

Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego – decyzja o umorzeniu postępowania…

2014 Brak komentarzy

Tak, to było by zbyt piękne, aby w Polsce prawo obowiązywało dla wszystkich tak samo. Niespełna tydzień później Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego który stwierdził szereg nieprawidłowości (sam osobiście na placu budowy) i potwierdził te nieprawdziwości w uzasadnieniu postępowania o wstrzymaniu robót, umorzył postępowanie w całości !!!!

Ogrom absurdu w wykonaniu polskich urzędników sięga wprost zenitu. Organ który potwierdza szereg nieprawidłowości w odniesieniu do przepisów prawa budowlanego – tydzień później umarza wszczęte prez siebie postępowanie, gdyż jak twierdzi Inwestor (MZDW w Warszawie) – ja jako projektant dokumentacji projektowej nie jestem stroną postępowania – więc nie posiadam w istocie interesu prawnego !!!.

Z uzasadnienia organu w załączonym piśmie wnioskuję, iż Nadzór Budowlany nawet jeśli stwierdzi nieprawidłowości w realizacji inwestycji budowlanej nie zrobi NIC dopóki zawiadomienia o tym fakcie nie wniesie strona, która będzie „posiadała w istocie interes prawny”. Czyli coś takiego dla WINB w Warszawie jak postępowanie z urzędu nie istnieje, można wyprawiać co się chce, bez względu na obowiązujące przepisy, a Nadzór Budowlany nie zrobi nic (wbrew nałożonym nań obowiązkom ustawowym), aby doprowadzić proceder do zgodności z prawem. Jak widać koneksje polityczne sięgają również do takich organów jak wojewódzkie nadzory budowlane.

 

Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego – postanowienie o wstrzymaniu robót budowlanych

2014 Brak komentarzy

Nagle nastąpił nieoczekiwany wprost zwrot w sprawie. Jak się dowiedzieliśmy, Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego przeprowadził oględziny miejsca budowy jak i dokumentów w sprawie (miejsca „pobytu” dziennika budowy jednak nie udało mu się ustalić) – i stwierdził szereg nieprawidłowości. Doprowadziło to do wydania postanowienia wstrzymania prowadzenia robót budowlanych, nakazu zabezpieczenia terenu robót i doręczenia w terminie 30dni inwentaryzacji wykonanych robót budowlanych.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska – nie kompetentny w sprawie…

2014 Brak komentarzy

Oddziaływanie jak widać musiało być porażające, bo również Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie również poinformowany o bezdyskusyjnych nieprawidłowościach w dokumentacji projektowej, których dopuścił się Inwestor tj. Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie realizujący przedmiotową inwestycję, nabrał przysłowiowej „wody w usta” i stwierdził, iż nie jest kompetentny w sprawie.

Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie – nie wszczęto postępowania w sprawie…

2014 Brak komentarzy

Jak widać z treści załączonej odpowiedzi Wojewody Mazowieckiego – organ nic nie zrobił i nie zrobi w kwestii mojego wniosku, które wpłynęło do urzędu w dniu 19.03.2014r.

Prawo dla wybranych….. i jak tu wierzyć w tym kraju nie ma ludzi ponad prawem…. a urzędnicy ??