Droga wojewódzka nr 721

Projekt rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 721 relacji Nadarzyn – Piaseczno -rz. Wisła -Józefów-Duchnów na odcinku od ul. Mleczarskiej do ul. Julianowskiej na terenie gminy Piaseczno, powiatu piaseczyńskiego, województwa mazowieckiego. Umowa w trybie zamówienia publicznego – nr 229/W/I/2008 z dnia 30.05.2008r.
———————————————————————————————————————————————
Urzędnicy bezpośrednio odpowiedzialni za realizację umowy (autorzy załączonej korespondencji):
Mariusz Kozera – Z-ca Dyr. MZDW w Warszawie,
Anna Marczak–Kamińska Kierownik Wydziału Dokumentacji i Przygotowania Inwestycji,
Katarzyna Myśliwiec – Starszy Specjalista MZDW w Warszawie, osoba wskazana w umowie
———————————————————————————————————————————————
Obecnie przed sądem administracyjnym w Warszawie toczy się postępowanie z powództwa SLY PROJEKT Biuro Projektowe przeciwko Mazowieckiemu Zarządowi Dróg Wojewódzkich o zapłatę. Jako Wykonawca zamówienia publicznego wykonaliśmy wszelkie prace przewidziane ww. umową jak i uzyskaliśmy ostateczną decyzję ZRiD z dnia 17.09.2013r. Komplet dokumentacji projektowej przekazanej na podstawie protokołów przekazania i odbioru zamieszczonych poniżej, jest w posiadaniu MZDW w Warszawie jak i sama decyzja ZRiD.

Pozew o wydanie nakazu zapłaty.

2015 Brak komentarzy

Z uwagi na fakt, iż MZDW w Warszawie nie miało zamiaru zapłacić na wykonane przez nas prace i przekazaną dokumentację oraz ostateczną decyzję ZRiD w dniu 23.02.2015r. złożyliśmy w Sądzie Rejonowym dla m. Stołecznego Warszawy pozew o wydanie nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym.

MZDW – podtrzymujemy stanowisko, żądamy wystawienia faktury korygującej do zera oraz uzupełnienia materiałów.

2014 Brak komentarzy

MZDW trwało na stanowisko, bez względu na fakt, iż otrzymało z MUW w Warszawie  identyczną odpowiedź w zakresie ważności i poprawności uzyskanej przez nas decyzji ZRiD. Pomimo naszych wielokrotnych próśb nigdy nie przedstawiono nam do wiadomości treści tego pisma. Poinformowano nas jedynie, że MZDW nie zgadza się ze stanowiskiem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w tej kwestii – w sumie nie ma się czemu dziwić, skoro okazuje się że trzeba zapłacić wykonawcy za wykonane przez niego prace w ramach zamówienia publicznego !!!


Jak widać, kierowana uprzednio przez adwokata Piotra Medyńskiego prośba do Pani Katarzyny Myśliwiec o zapoznawanie się z przekazywaną przez nas korespondencją zanim sformułuje kolejne swoje pismo z zarzutami pod naszym adresemnie poskutkowała (lub też nie została przeczytana). Znowu Pani Specjalista K. Myśliwiec wzywała nas do uzupełnień, przekazania materiałów itd. które od wielu miesięcy leżały na jej biurku lub w jej segregatorze. Postanowiliśmy już nie odpowiadać na te absurdalne wezwania, szkoda już lasów na bezmyślną korespondencję…..

 

Oczekujemy na terminowe dokonanie zapłaty za wykonane prace projektowe.

2014 Brak komentarzy

Pismem z dnia 18.08.2014r udzieliliśmy odpowiedzi urzędnikom MZDW informując ich, iż nie ma żadnych podstaw do wystawienia faktury korygującej, a MZDW pozostaje w niczym nieuzasadnionej zwłoce w podpisaniu zgodnie z umową protokołu odbioru ostatecznego. Dodatkowo odnieśliśmy się do pozostałych zarzutów zawartych w ostatnim piśmie MZDW.

MZDW nie widzi możliwości podpisania protokołu odbioru.

2014 Brak komentarzy

MZDW nie miało jednak zamiaru rozliczyć się z nami za wykonane prace projektowe. Urzędnicy MZDW w składzie Dyrektor Mariusz Kozera, Anna Marczak-Kamińska oraz Specjalista Katarzyna Myśliwiec stwierdzili, iż zwrócą się do organu który wydał decyzję ZRiD o wyjaśnienie kwestii, które w ocenie tychże urzędników uniemożliwiają odbiór wykonanej przez nasze biuro dokumentacji. Oczywiście nie zabrakło ze strony urzędników kolejnego wezwania – tym razem do wystawienia faktury korygującej – zerującej wystawioną rzekomo bezpodstawnie przez nas fakturę.


My już taką odpowiedzią MUW w Warszawie dysponowaliśmy, jednak nic nie stało na przeszkodzie, aby MZDW w Warszawie uzyskało odpowiedź na swoje zapytanie.

 

Przekazanie faktury za wykonane prace projektowe.

2014 Brak komentarzy

MZDW w Warszawie oczywiście zlekceważyło nasze pismo z wezwaniem do podpisania protokołu i przemilczało sprawę. Zgodnie z informacją zawartą w naszym piśmie – wystawiliśmy fakturę za wykonane i przekazane przez nas prace projektowe.

Wyznaczenie nieprzekraczalnego terminu na podpisanie protokołu odbioru ostatecznego.

2014 Brak komentarzy

Z uwagi na fakt, iż Zamawiający – tj. MZDW w Warszawie wciąż uchylało się od podpisania protokołu odbioru ostatecznego (od uzyskania decyzji ZRiD minęło już 10 miesięcy) wyznaczyliśmy ostateczny termin na podpisanie niniejszego protokołu. Poinformowaliśmy również, że po bezskutecznym upływie tego terminu zostanie wystawiona przez nas faktura za wykonane prace, zgodnie z rozliczeniem przedstawionym w piśmie z dnia 04.04.2014r.

Odpowiedź z MUW w Warszawie ws. decyzji ZRiD.

2014 Brak komentarzy

MUW w Warszawie odpowiedział na nasze pytanie i dowiedzieliśmy się, iż cyt: „decyzja … pozostaje w obrocie prawnym, zatem można na jej podstawie prowadzić roboty budowlane w zakresie zatwierdzonej dokumentacji projektowej”. Stąd też wynika, iż MZDW już od 9 miesięcy mogło realizować prace budowlane związane z rozbudową DW721 w Piasecznie.

Wniosek do MUW o udzielenie informacji dot. decyzji ZRiD.

2014 Brak komentarzy

W celu finalnego rozwiania zgłaszanych wątpliwości przez urzędników MZDW (mających za pewne na celu odwleczenie terminu rozliczenia należności za prace projektowe) co do możliwości realizacji prac budowlanych na podstawie uzyskanej przez nas decyzji ZRiD – wystąpiliśmy z zapytaniem do organu który wydał niniejszą decyzję.

Przekazanie wykazu współrzędnych i kopi wypisów z rejestru gruntów.

2014 Brak komentarzy

Na prośbę MZDW przekazaliśmy dodatkowo materiały i dokumenty geodezyjne dla rozbudowywanego odcinka drogi woj. nr 721.

Prośba do MZDW o sporządzenie i podpisanie protokołu odbioru ostatecznego.

2014 Brak komentarzy

W związku z bezczynnością Zamawiającego i nie przystępowaniem do procedury odbioru dokumentacji, a tym samym uniemożliwianiem nam wystawienia faktury i rozliczenia wykonanych prac projektowych, wystąpiliśmy do MZDW z prośbą o przygotowanie i podpisanie protokołu odbioru ostatecznego – zgodnie z umową i SIWZ.